Assessoria laboral

Som una gestoria i assessoria ubicada a Barcelona amb una llarga trajectòria en l’àrea de l’assessoria laboral. Treballem tant en l’àmbit de la gestió laboral d’empreses com oferint serveis jurídics i en estreta col·laboració amb els clients per proporcionar-los un assessorament eficient i establir una relació de confiança.

La nostra filosofia d’orientació al client garanteix que les seves necessitats seran sempre ateses i que s’abordaran amb la major rapidesa possible. Oferim solucions innovadores a les múltiples situacions laborals que poden sorgir en un negoci.

1

Convenis col·lectius i pactes d'empresa:

Negociem els instruments de negociació col·lectiva, representant als nostres clients en les negociacions amb els sindicats i patronals, i oferim assessorament en matèria de vagues i disputes col·lectives. Estudiem de la reglamentació laboral i el preceptiu conveni sindical pel qual es regeix l'activitat.
2

Sistemes de flexibilització de les condicions de treball:

Analitzem i definim les estructures més adequades per generar unes condicions de treball més flexibles, optimitzar la qualitat i la productivitat dels recursos humans, i establir millors relacions amb els comitès d'empresa i els sindicats.
3

Litigis laborals:

Representem les empreses i a personal directiu en tot tipus de processos judicials, incloent disputes relatives a personal directiu, reclamacions de danys i perjudicis, acomiadaments, demandes per discriminació i assetjament, sancions administratives, conflictes col·lectius, etc.
4

Contractació laboral:

Analitzem i assessorem sobre les modalitats i clàusules contractuals que són apropiades per a les necessitats dels nostres clients. Així mateix, prestem assessorament sobre els aspectes rellevants de les relacions laborals (condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional, modificacions substancials de condicions de treball, procediments disciplinaris), assessorant als nostres clients sobre expedients de suspensió i extinció, gestió de expatriacions, etc.
5

Polítiques retributives:

Dissenyem, analitzem i implantem polítiques retributives, plans de previsió en tots els seus aspectes.
6

Seguretat Social:

Prestem assessorament i assistència en qüestions relatives a la Seguretat Social.
7

Gestió de contractes de treball:

Renovacions, lliurament de duplicats, altes en la seguretat social i control periòdic.
8

Altes en règim de treballadors autònoms:

• Altes d'autònoms societaris i autònoms individuals.
• Càlcul del cost anual per treballador per a l'empresa (salari brut / salari net).
• Tramitació d'informes d'accidents de treball i malalties
• Confecció de nòmines i assegurances socials mensuals.
• Certificacions anuals de rendiments de treball i retencions a treballadors.
• Càlcul de liquidacions i indemnitzacions: baixa voluntària, acomiadament improcedent, acomiadament per causes objectives, acomiadament disciplinari, etc.